Game White White rtg. Black Black rtg. Round Table # Result
0 moves Allan Dai 474 Simon Fabris 0 3 2 1-0