Game White White rtg. Black Black rtg. Round Table #
15 moves Molly McKenzie 539 Georgia Zhou 238 1 2